Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

(6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 ve m.13 Kapsamında Hazırlanmıştır)

 1. BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

 

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
İletişim Numarası
E-Posta
Adres

 

 1. BAŞVURU SAHİBİNİN ŞİRKETİMİZLE OLAN İLİŞKİSİ

☐ Çalışan            ☐ Çalışan Adayı         ☐ Tedarikçi    ☐ Müşteri         ☐ İş Ortağı

☐ Diğer (Açıklayınız) ……………………………………….

 

 1. BAŞVURU SAHİBİNİN KVKK M.11 KAPSAMINDAKİ TALEBİ

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

 1. BAŞVURU SAHİBİNİN TERCİH ETTİĞİ YANIT YÖNTEMİ

☐ Bildirilen adrese posta yoluyla gönderilmesi

☐ Bildirilen E-posta adresine gönderilmesi

☐ Bizzat veya vekaleten (noter tasdikli vekalet ile) elden teslim alınması

 

            Başvuru Sahibi Ad, Soyadı

                                                                                              İmza

                                                                                  

Kişisel Veri Sahibi Başvurusuna İlişkin Bilgiler

Veri sorumlusu olarak Türeller Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Türeller veya Şirket) tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11 kapsamında haklarınız;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK m.7 çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilere ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVKK m.11 kapsamındaki taleplerinizi; web sitemizde bulunan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğine uygun diğer yöntemlerle ve kimliği tevsik edecek belgeler eklenerek;

 • Şirket adresimize (Topçular Mah. Rami Kışla Cad. Aydınlar San. Sitesi No: 11/25 Eyüpsultan/İstanbul) bizzat teslim,
 • Noter kanalıyla adrese tebligat,

Kayıtlı elektronik posta aracılığıyla tureller@hs02.kep.tr adresine

Sistemimizde önceden kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığı ile info@tureller.com adresine iletebilirsiniz

Başvuru ve talepleriniz, en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Yazılı bilgilendirme durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. Maddesi gereğince; 10 sayfadan fazla her sayfa için veya dijital ortamda aktarım talebi halinde maliyet kadar işlem ücreti talep edilebileceğini bilgilerinize sunarız. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunun kabul edilmesi halinde Ard Mühendislik tarafından gereği yerine getirilir ve Kurumumuzun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun Kurumumuz tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve her durumda başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için web sitemizde bulunan Kişisel Verilerin Korunması bölümünü ve VERBİS kaydımızı inceleyebilirsiniz.

Dokümanın PDF Halini İndirmek İçin Tıklayınız –>

TurkeyEnglishSpain