Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu Türeller Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Türeller veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Veri Konusu Kişi Grupları ve İşlenen Veri Kategorileri

Tedarikçi/İş Ortağı/Çözüm Ortağı Çalışanı ve Yetkilisi

Kimlik                  : T.C. kimlik numarası, ad soyadı

İletişim                 : Telefon numarası, adres, e-posta, iş yeri adresi, kep adresi

Hukuki İşlem        : İhtilaf halinde hukuki kayıtlar, sözleşme bilgileri, imza sirküleri vb.

Finans                  : Vergi dairesi, vergi kimlik numarası, banka ve hesap bilgileri, çek, senet bilgileri

Tedarikçi/İş Ortağı/Çözüm Ortağı Çalışanı

Kimlik             : T.C. kimlik numarası, ad soyadı, imza

İletişim            : Telefon numarası, e-posta

Ürün ve Hizmet Alan/Müşteri

Kimlik               : Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, şahıs şirketi ise unvan ve vergi kimlik no

bilgileri, imza

İletişim               : Telefon numarası, fatura adresi, e-posta

Müşteri işlem     : Müşteri numarası, Kargo takip numarası, Fatura/Alışveriş bilgisi vs.

Finans                : Kredi/banka kartı bilgileri (saklanmadan ilgili ödeme kuruluşuna aktarılır.) hesap bilgileri, çek, senet bilgileri

Hukuki İşlem     : İhtilaf halinde hukuki kayıtlar, talep ve şikâyet bilgileriniz

Ziyaretçi

Mekân Güvenliği: Güvenlik kamerası kayıtları

 • Video kayıt sistemi, müşteri, personel ve fiziki mekân güvenliği amacıyla 7 gün ve 24 saat boyunca görüntü kaydı yapmaktadır. Kayıtlar, en fazla 15 gün süreyle muhafaza edilmekte, bu süresinin sonunda otomatik olarak kalıcı şekilde silinmektedir.
 1. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Türeller; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR’a uygun olarak başta Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık hallerinde hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, mevzuatta düzenlenen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu hallerinde kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için, kanunda öngörülen haller dışında ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Yöntemi

Toplanan kişisel verilerinizi, bizlere açıklamanıza konu olan talebinize göre; mal ve hizmet alış ve satışının sağlanması, ödeme alınması ve fatura düzenlenmesi, ödeme yapılması, mevzuattan ve sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, hukuk, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, açık rızanız halinde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak, web sitesi, CCTV ve fiziksel ortamlar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenebilecektir.

Video kayıt sistemi, müşteri, personel ve fiziki mekân güvenliği amacıyla 7 gün ve 24 saat boyunca görüntü kaydı yapmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca yetkili kişilerin erişimi bulunmakta olup gizlilik sözleşmesi gereği yetkili kişiler kayıtların gizliliğini korumayı ve ancak amacı doğrultusunda kullanmayı taahhüt eder.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, grup şirketlerimize, bayilerimize, iş ortakları ve hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde;

 • Şirketimizin kullanmış olduğu veri tabanı ve yazılım programları aracılığıyla hizmet alınan teknoloji ve bilişim şirketlerine,
 • Ürün teslim ve tedarik işlemleri için kargo ve transfer şirketlerine,
 • Ticari faaliyetlerimiz kapsamında hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hissedar, iş ortakları ve tedarikçilerimize,
 • Hukuk, insan kaynakları ve yönetim işlerinin yürütülebilmesi için, avukatlar, danışman ve denetçi şirketlere,
 • Finans ve muhasebe işlemleri için, mali müşavir, bankalar ve diğer finans kuruluşlarına,
 • Ödeme işlemleri sırasında banka ve kredi kartı bilgileriniz işlenmeden ilgili ödeme kuruluşuna,
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile entegre sistemlere ve yargı organlarına, aktarılabilmektedir.
 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri; Kişisel Verilerin Korunması m.11 kapsamında haklarınıza yönelik başvurularınızı, şirketimizden temin edebileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde mevzuata uygun şekilde ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye; KVK Politikaları ile kamuya açık VERBİS sistemi üzerinden (https://verbis.kvkk.gov.tr/) ulaşabilirsiniz.

Adres   : Topçular Mah. Rami Kışla Cad. Aydınlar San. Sitesi No: 11/25 Eyüpsultan/İstanbul

E-posta : info@tureller.com

KEP     : tureller@hs02.kep.tr

 

TurkeyEnglishSpain